晏子使楚文言文全文的读音

(语文网 本文阅读:次)


 • yàn zǐ shǐ chǔ . chǔ rén yǐ yàn zǐ duǎn ,wéi xiǎo mén yú
  晏 子 使 楚. 楚 人 以 晏 子 短 ,为 小 门 于
  dà mén zhī cè ér yán yàn zǐ . yàn zǐ bù rù ,yuē :“shǐ gǒu
  大 门 之 侧 而 延 晏 子 .晏 子 不 入 ,曰 :“使 狗 
  guó zhě ,cóng gǒu mén rù . jīn chén shǐ chǔ , bù dàng cóng
  国 者 , 从 狗 门 入 .今 臣 使 楚 ,不 当 从 
  cǐ mén rù .” bīn zhě gēng dào , cóng dà mén rù . 
  此 门 入 .”傧 者 更 道 , 从 大 门 入 . 
  jiàn chǔ wáng .wáng yuē :“qí wú rén yē ,shǐ zǐ wéi shǐ
  见 楚 王 . 王 曰 :“齐 无 人 耶 ,使 子 为 使 
  ?”yàn zǐ duì yuē :“qí zhī lín zī sān bǎi lǘ ,zhāng mèi
  ?”晏 子 对 曰 :“齐 之 临 淄 三 百 闾 , 张 袂 
  chéng yīn ,huī hàn chéng yǔ ,bǐ jiān jì zhǒng ér zài ,hé
   成 阴 ,挥 汗 成 雨 ,比 肩 继 踵 而 在 ,何
  wéi wú rén !”wáng yuē :“rán zé hé wéi shǐ zǐ ?”yàn zǐ
  为 无 人 !” 王 曰 :“然 则 何 为 使 子 ?”晏 子
  duì yuē :“qí mìng shǐ , gè yǒu suǒ zhǔ .qí xián zhě shǐ
  对 曰 :“齐 命 使 ,各 有 所 主 .其 贤 者 使 
  shǐ xián zhǔ , bù xiào zhě shǐ shǐ bù xiào zhǔ . yīng zuì
  使 贤 主 ,不 肖 者 使 使 不 肖 主 . 婴 最 
  bù xiào , gù yí shǐ chǔ yǐ !”  yàn zǐ jiāng shǐ chǔ
  不 肖 ,故 宜 使 楚 矣 !”  晏 子 将 使 楚 
  .chǔ wáng wén zhī ,wèi zuǒ yòu yuē : “yàn yīng ,qí zhī
  .楚 王 闻 之 ,谓 左 右 曰 :“晏 婴 ,齐 之 
  xí cí zhě yě ,jīn fāng lái ,wú yù rǔ zhī , hé yǐ yě ?”zuǒ
  习辞 者也 ,今 方 来 ,吾 欲 辱 之 ,何 以 也 ?”左 
  yòu duì yuē :“wéi qí lái yě ,chén qǐng fù yī rén ,guò wáng
  右 对 曰 :“为 其 来 也 , 臣 请 缚 一 人 ,过 王 
  ér xíng .wáng yuē ,hé wéi zhě yě ?duì yuē ,qí rén yě .
  而 行 . 王 曰 ,何 为 者 也 ?对 曰 ,齐 人 也 .
  wáng yuē ,hé zuò ?yuē ,zuò dào .”  yàn zǐ zhì ,chǔ
  王 曰 ,何 坐 ?曰 ,坐 盗 .”  晏 子 至 ,楚 
  wáng cì yàn zǐ jiǔ , jiǔ hān , lì èr fù yī rén yì wáng
  王 赐 晏 子 酒 ,酒 酣 ,吏 二 缚 一 人 诣 王 
  .wáng yuē :“fù zhě hé wéi zhě yě ?”duì yuē :“qí
  . 王 曰 :“缚 者 曷 为者 也 ?”对 曰 :“齐
  rén yě ,zuò dào .” wáng shì yàn zǐ yuē : “qí rén gù shàn
  人 也 ,坐 盗 .” 王 视 晏 子 曰 :“齐 人 固 善 
  dào hū ?”yàn zǐ bì xí duì yuē :“ yīng wén zhī ,jú shēng
  盗 乎 ?”晏 子 避 席 对 曰 :“ 婴 闻 之 ,橘 生 
  huái nán zé wéi jú , shēng yú huái běi zé wéi zhǐ ,yè tú
  淮 南 则 为 橘 , 生 于 淮 北 则 为 枳 ,叶 徒
  xiāng sì , qí shí wèi bù tóng .suǒ yǐ rán zhě hé ? shuǐ tǔ
   相 似 ,其 实 味 不 同 .所 以 然 者 何 ? 水 土
  yì yě .jīn mín shēng zhǎng yú qí bù dào ,rù chǔ zé dào
  异 也 .今 民 生 长 于 齐 不 盗 ,入 楚 则 盗 
  ,dé wú chǔ zhī shuǐ tǔ shǐ mín shàn dào yé ?”wáng xiào
  ,得 无 楚 之 水 土 使 民 善 盗 耶 ?” 王 笑 
  yuē :“shèng rén fēi suǒ yǔ xī yě ,guǎ rén fǎn qǔ bìng yān
  曰 :“ 圣 人 非 所 与 熙 也 ,寡 人 反 取 病 焉 
  .”
  .”
 • 晏子使楚
  晏子使楚.楚人以晏子短,为小门于大门之侧而延晏子.晏子不入,曰:“使狗国者,从狗门入.今臣使楚,不当从此门入.”傧者更道,从大门入.
  见楚王.王曰:“齐无人耶,使子为使?”晏子对曰:“齐之临淄三百闾,张袂成阴,挥汗成雨,比肩继踵而在,何为无人!”王曰:“然则何为使子?”晏子对曰:“齐命使,各有所主.其贤者使使贤主,不肖者使使不肖主.婴最不肖,故宜使楚矣!”
  评点
  这个寓言故事,表现了晏子的机智敏捷、能言善辩的才干,同时也表现了他热爱祖国、维护祖国尊严的可贵品质.通过这个故事,我们应该懂得:人不可貌相,海水不可斗量.
  译文:晏子将要出使(到)楚国.楚王听到这个消息,对身边的侍臣说:“(晏婴是)齐国善于辞令的人,现在(他)正要来,我想要羞辱他,用什么办法呢?”侍臣回答说:“当他来的时候,请让我们绑着一个人从大王面前走过.大王(就)问:‘(他)是干什么的?’(我就)回答说:‘(他)是齐国人.’大王(再)问:‘犯了什么罪?’(我)回答说:‘(他)犯了偷窃罪.’”
  晏子来到了(楚国),楚王请晏子喝酒,喝酒喝得正高兴的时候,公差两名绑着一个人到楚王面前来.楚王问道:“绑着的人是干什么的?’(公差)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪.”楚王看着晏子问道:“齐国人本来就善于偷东西的吗?”晏子离开了席位回答道:“我听说这样一件事:橘树生长在淮河以南的地方就是橘树,生长在淮河以北的地方就是枳树,只是叶相像罢了,果实的味道却不同.为什么会这样呢?(是因为)水土条件不相同啊.现在这个人生长在齐国不偷东西,一到了楚国就偷起来了,莫非楚国的水土使他喜欢偷东西吗?”楚王笑着说:“圣人是不能同他开玩笑的,我反而自找倒霉了.”
  回答者:请教者123 - 魔导师 十级 3-24 11:20
  晏子使楚
  晏子出使楚国.楚国人想侮辱他,因为他身材矮小,楚国人就在城门旁边特意开了一个小门,请晏子从小门中进去.晏子说:"只有出使狗国的人,才从狗洞中进去.今天我出使的是楚国,应该不是从此门中入城吧."楚国人只好改道请晏子从大门中进去.
  晏子拜见楚王.楚王说:"齐国恐怕是没有人了吧?"晏子回答说:"齐国首都临淄有七千多户人家,人挨着人,肩并着肩,展开衣袖可以遮天蔽日,挥洒汗水就像天下雨一样,怎么能说齐国没有人呢?"楚王说:"既然这样,为什么派你这样一个人来作使臣呢?"晏子回答说:"齐国派遣使臣,各有各的出使对象,贤明的人就派遣他出访贤明的国君,无能的人就派他出访无能为力的国君,我是最无能的人,所以就只好出使楚国了."楚王立即不好意思了.
  晏子将要出使(到)楚国.楚王听到这个消息,对身边的侍臣说:“(晏婴是)齐国善于辞令的人,现在(他)正要来,我想要羞辱他,用什么办法呢?”侍臣回答说:“当他来的时候,请让我们绑着一个人从大王面前走过.大王(就)问:‘(他)是干什么的?’(我就)回答说:‘(他)是齐国人.’大王(再)问:‘犯了什么罪?’(我)回答说:‘(他)犯了偷窃罪.’”
  晏子将使楚.楚王闻之,谓左右曰:“齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之,何以也?”左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行.王曰,何为者也?对曰,齐人也.王曰,何坐?曰,坐盗.”
  晏子来到了(楚国),楚王请晏子喝酒,喝酒喝得正高兴的时候,公差两名绑着一个人到楚王面前来.楚王问道:“绑着的人是干什么的?’(公差)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪.”楚王看着晏子问道:“齐国人本来就善于偷东西的吗?”晏子离开了席位回答道:“我听说这样一件事:橘树生长在淮河以南的地方就是橘树,生长在淮河以北的地方就是权树,只是叶相像罢了,果实的味道却不同.为什么会这样呢?(是因为)水土条件不相同?O衷谡飧鋈松ぴ谄牍煌刀鳎坏搅顺屯灯鹄戳耍浅乃潦顾不锻刀髀穑俊背跣ψ潘担骸笆ト耸遣荒芡嫘Φ模曳炊哉业姑沽恕!?
  晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王.王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗.”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同.所以然者何?水土异也.今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉.”
  智慧评点:
  外交无小事,尤其在牵涉到国格的时候,更是丝毫不可侵犯.晏子以"针尖对麦芒"的方式,维持了国格,也维护了个人尊严.
  应是这样了,如果不对,请原谅,谢谢!
  回答者:zhaozhicheng12 - 门吏 二级 3-25 11:58
  晏子使楚 晏子将要出使(到)楚国.楚王听到这个消息,对身边的侍臣说:“(晏婴是)齐国善于辞令的人,现在(他)正要来,莪想要羞辱他,用什麽办法呢?”侍臣回答说:“当他来的时候,请让莪们绑著壹个人从大王面前走过.大王(就)问:‘(他)是干什麽的?’(莪就)回答说:‘(他)是齐国人.’大王(再)问:‘犯了什麽罪?’(莪)回答说:‘(他)犯了偷窃罪.”’
  晏子来到了(楚国),楚王请晏子喝酒,喝酒喝得正高兴的时候,公差两名绑著壹个人到楚王面前来.楚王问道:“绑著的人是干什麽的?’(公差)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪.”楚王看著晏子问道:“齐国人本来就善于偷东西的吗?”晏子离开了席位回答道:“莪听说这样壹件事:橘树生长在淮河以南的地方就是橘树,生长在淮河以北的地方就是权树,只是叶相像罢了,果实的味道却不同.为什麽会这样呢?(是因为)水土条件不相同锕.现在这个人生长在齐国不偷东西,壹到了楚国就偷起来了,莫非楚国的水土使他喜欢偷东西吗?”楚王笑著说:“圣人是不能同他开玩笑的,莪反而自找倒霉了.
  回答者:随ィ便 - 见习魔法师 贰级 3-24 17:20
  晏子是齐国的重臣,壹向以雄辩的口才、敏捷的思维而闻名.壹次,齐王派晏子出使楚国.楚王很不友善,知道晏子将出使楚国,便想趁机羞辱齐国,于是,做恏了对付晏子的准备.
  楚王知道晏子个子矮小,便特意在城门旁开壹小门,准备迎候晏子.
  晏子到得城门口时,守门的侍卫打开小门,请晏子从小门口进城,晏子心裏清楚楚王的用意,便停在门口,对侍卫说:
  “请你请禀报楚王,问他这裏是什麽地方,如果莪出使的是狗国,那莪自然该从这个小门洞裏进去,如果楚国不是狗国,那莪还得从大门内走进去.”
  侍卫急传话给内宫,楚王壹听,无奈,只恏让晏子从大门进城.
  晏子见过楚王之后,双方就座.楚王看著矮小的晏子故作不解之状,问道:
  “齐国的人壹定不多了?”
  晏子反问道:
  “何出此言?齐国俟国都便有成千上万户人家,齐国的街市裏,热闹的时候要互相侧著身子才能通过,人多得可谓:举手蔽日,挥汗成雨.
  楚王仰天大笑:
  “既然如此,怎麽会派你这样的人来作使臣呢?”
  晏子不动声色地回答:
  “君王有所不知,莪们齐国有壹个不成文的规矩:派遣使臣要依据出使国家的情况来定.对方的国君是明礼的,便派明礼之人为使臣;对方国家若是有才智的,便派有才智的人出使;在齐国实在找不出比莪更蠢的人来,就只恏派莪来了.”
  楚王心裏闷著壹口气,却只恏假装无事的样子,招呼晏子到厅堂,安排酒席款待晏子.
  席间,两位兵士押著壹位犯人来见楚王,楚王问其人所犯何罪,兵士按设计恏的话回答:
  “这位齐国人是位劫匪.”
  楚王故意摇头对晏子说:
  “齐国人怎麽喜欢做这样的事?”
  晏子也摇摇头说:
  “齐人在国内从不做犯法之事,到了楚国便成了这个样子,真是风气不同锕!”
  回答者:一开始我只相信 - 试用期 一级 3-28 20:55
 • 楚王知道晏子身材矮小,在大门的旁边开一个小洞请晏子进去.晏子不进去,说:"出使到狗国的人从狗洞进去,今天我出使到楚国来,不应该从这个洞进去."迎接宾客的人带晏子改从大门进去.
  晏子拜见楚王.楚王说:"齐国没有人可派吗?竟派您做使臣."晏子回答说:"齐国的都城临淄有七千五百户人家,人们一起张开袖子,天就阴暗下来;一起挥洒汗水,就会汇成大雨;街上行人肩膀靠着肩膀,脚尖碰脚后跟,怎么能说没有人才呢?"楚王说:"既然这样,那么为什么会派你当使臣呢?"晏子回答说:"齐国派遣使臣,要根据不同的对象,贤能的人被派遣出使到贤能的国王那里去,不肖的人被派遣出使到不肖的国王那里去.我晏婴是最不肖的人,所以只好出使到楚国来了."
  晏子将要出使楚国.楚王听到这消息,便对侍臣说;"晏婴,是齐国善于辞令的人,正要来,我想羞辱他,用什么办法呢?"侍臣回答说:"在他来到的时候,请让我们捆绑一个人,从大王面前走过.大王就问:'这人是干什么的?'我们就回答说:'是齐国人.'大王又问:'犯了什么罪?'我们就回答说:'犯了偷盗的罪."'
  晏子到了,楚王赏赐晏子喝酒.当酒喝到尽兴的时候,两个差吏绑着一个人来见楚王.楚王说:"绑着的人是干什么的?"差吏回答说:"是齐国人,犯了偷盗的罪."楚王看着晏子说:"齐国人都爱偷盗吗?"晏子离开座位郑重地回答说:"我听说,橘子树长在淮河以南结出的果实就是甘橘,长在淮河以北结出的果实就是酸枳,(橘和枳)仅仅叶子相似,它们的果实味道却不同.这是什么原因呢?是水土不同.现在百姓生活在齐国不偷盗,来到楚国就偷盗,莫不是楚国的水土使人喜欢偷盗?"楚王听了苦笑着说:"圣人是不能同他开玩笑的,我反而自讨没趣了."
  智慧评点
  外交无小事,尤其在牵涉到国格的时候,更是丝毫不可侵犯.晏子以"针尖对麦芒"的方式,维持了国格,也维护了个人尊严.晏婴是名机智的人.
  ——选自《晏子春秋·内篇·杂下》(《诸子集成》本,中华书局1954年版).题目是编者加的.《晏子春秋》中记录了不少有关于晏子的轶闻逸事.
  原文
  晏子使楚.楚人以晏子短,为小门于大门之侧而延晏子.晏子不入,曰:“使狗国者,从狗门入.今臣使楚,不当从此门入.”傧者更道,从大门入.
  见楚王.王曰:“齐无人耶,使子为使?”晏子对曰:“齐之临淄三百闾,张袂成阴,挥汗成雨,比肩继踵而在,何为无人!”王曰:“然则何为使子?”晏子对曰:“齐命使,各有所主.其贤者使贤主,不肖者使不肖主.婴最不肖室耸钩樱
  注释
  使——出使,被派遣前往别国.后面的两个使字,一个作名词即使者,一个作动词即委派.
  短——长短,这里是人的身材矮小的意思.
  延——作动词用,就是请的意思.
  傧者——傧,音宾.傧者,就是专门办理迎接招待宾客的人.
  临淄——淄,音资.临淄,地名,古代齐国的都城,在现今山东省.
  闾——音驴,古代的社会组织单位,二十五户人家编为一闾.三百闾,表示人口众多.
  袂——音妹,就是衣裳的袖子.
  踵——音种,就是人的脚后跟.
  命——命令,这里是委任、派遣的意思.
  主——主张,这里是规矩、章程的意思.后面的主字,是指主人、国君.
  不肖——就是不贤,没有德才的人.
  晏子将使楚.楚王闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之,何以也?”左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行.王曰,何为者也?对曰,齐人也.王曰,何坐?曰,坐盗.”
  晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王.王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗.”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同.所以然者何?水土异也.今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉
 • 去声
  第四声
 • 晏子使楚 晏子将要出使楚国.楚王听到这个消息,对身边的侍臣说:“晏婴是齐国善于辞令的人,现在他正要来,我想要羞辱他,用什么办法呢?”侍臣回答说:“当他来的时候,请让我们绑着一个人从大王面前走过.大王就问:‘他是干什么的?’回答说:‘他是齐国人.’大王问:‘犯了什么罪?’回答说:‘犯了偷窃罪.’” 晏子来到了楚国,楚王请晏子喝酒,喝酒喝得正高兴的时候,公差两名绑着一个人到楚王面前来.楚王问道:“绑着的人是干什么的?’回答说:“他是齐国人,犯了偷窃罪.”楚王看着晏子问道:“齐国人本来就善于偷东西的吗?”晏子离开了席位回答道:“我听说这样一件事:橘树生长在淮河以南的地方就是橘树,生长在淮河以北的地方就是权树,只是叶相像罢了,果实的味道却不同.为什么会这样呢?水土条件不相同啊.现在这个人生长在齐国不偷东西,一到了楚国就偷起来了,莫非楚国的水土使他喜欢偷东西吗?”楚王笑着说:“圣人是不能同他开玩笑的,我反而自找没趣了.
  晏子出使楚国.楚国人想侮辱他,因为他身材矮小,楚国人就在城门旁边特意开了一个小门,请晏子从小门中进去.晏子说:"只有出使狗国的人,才从狗洞中进去.今天我出使的是楚国,应该不是从此门中入城吧."楚国人只好改道请晏子从大门中进去.
  晏子拜见楚王.楚王说:"齐国恐怕是没有人了吧?"晏子回答说:"齐国首都临淄有七千多户人家,人挨着人,肩并着肩,展开衣袖可以遮天蔽日,挥洒汗水就像天下雨一样,怎么能说齐国没有人呢?"楚王说:"既然这样,为什么派你这样一个人来作使臣呢?"晏子回答说:"齐国派遣使臣,各有各的出使对象,贤明的人就派遣他出访贤明的国君,无能的人就派他出访无能为力的国君,我是最无能的人,所以就只好出使楚国了."楚王立即不好意思了.
  如果你是初一年级,只需要翻译书上24课的内容,就只用抄第一段
 • 译文或注释:’”
  晏子来到了(楚国),楚王请晏子喝酒,喝酒喝得正高兴的时候,公差两名绑着一个人到楚王面前来.楚王问道:“绑着的人是干什么的?’(公差)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪.”楚王看着晏子问道:“齐国人本来就善于偷东西的吗?”晏子离开了席位回答道:“我听说这样一件事:橘树生长在淮河以南的地方就是橘树,生长在淮河以北的地方就是权树,只是叶相像罢了,果实的味道却不同.为什么会这样呢?(是因为)水土条件不相同啊.现在这个人生长在齐国不偷东西,一到了楚国就偷起来了,莫非楚国的水土使他喜欢偷东西吗?”楚王笑着说:“圣人是不能同他开玩笑的,我反而自找倒霉了.”
  【注释 】 徒:只是 缚:绑着
 • 《晏子使楚文言文全文的读音》全文共7264字

  1  2 3 4 下一页