徐志摩《再别康桥》课文原文_《再别康桥》课文内容_《再别康桥》课文朗读

(语文网 本文阅读:次)


  1、再别康桥课文原文内容

  《再别康桥》
  徐志摩
      轻轻的我走了,
   正如我轻轻的来;
   我轻轻的招手,
   作别西天的云彩。
   那河畔的金柳,
   是夕阳中的新娘;
   波光里的艳影,
   在我的心头荡漾。
   软泥上的青荇,
   油油的在水底招摇;
   在康河的柔波里,
   我甘心做一条水草。
   那榆阴下的一潭,
   不是清泉,是天上虹;
   揉碎在浮藻间,
   沉淀着彩虹似的梦。
   寻梦?撑一支长篙,
   向青草更青处漫溯;
   满载一船星辉,
   在星辉斑斓里放歌。
   但我不能放歌,
   悄悄是别离的笙箫;
   夏虫也为我沉默,
   沉默是今晚的康桥!
   悄悄的我走了,
   正如我悄悄的来;
   我挥一挥衣袖,
   不带走一片云彩。

  2、再别康桥课文电子教材

  再别康桥课文电子教材
  再别康桥课文电子教材2
  再别康桥课文电子教材1
  再别康桥课文电子教材2
  再别康桥课文电子教材3

  3、再别康桥课文朗读视频
  初一语文七年级下册《再别康桥》课文朗读视频

  4、再别康桥课文拼音注释

      qīng qīng de wǒ zǒu le ,
   zhèng rú wǒ qīng qīng de lái ;
   wǒ qīng qīng de zhāo shǒu ,
   zuò bié xī tiān de yún cǎi 。
   nà hé pàn de jīn liǔ ,
   shì xī yáng zhōng de xīn niáng ;
   bō guāng lǐ de yàn yǐng ,
   zài wǒ de xīn tóu dàng yàng 。
   ruǎn ní shàng de qīng xìng ,
   yóu yóu de zài shuǐ dǐ zhāo yáo ;
   zài kāng hé de róu bō lǐ ,
   wǒ gān xīn zuò yī tiáo shuǐ cǎo 。
   nà yú yīn xià de yī tán ,
   bú shì qīng quán ,shì tiān shàng hóng ;
   róu suì zài fú zǎo jiān ,
   chén diàn zhe cǎi hóng sì de mèng 。
   xún mèng ?chēng yī zhī zhǎng gāo ,
   xiàng qīng cǎo gèng qīng chù màn sù ;
   mǎn zǎi yī chuán xīng huī ,
   zài xīng huī bān lán lǐ fàng gē 。
   dàn wǒ bú néng fàng gē ,
   qiāo qiāo shì bié lí de shēng xiāo ;
   xià chóng yě wéi wǒ chén mò ,
   chén mò shì jīn wǎn de kāng qiáo !
   qiāo qiāo de wǒ zǒu le ,
   zhèng rú wǒ qiāo qiāo de lái ;
   wǒ huī yī huī yī xiù ,
   bú dài zǒu yī piàn yún cǎi 。

  《徐志摩《再别康桥》课文原文_《再别康桥》课文内容_《再别康桥》课文朗读》全文共1343字

  1  2 3 4 下一页