古诗《冬夜读书示子聿》课文原文_陆游《冬夜读书示子聿》课文内容_《冬夜读书示子聿》课文朗读

(语文网 本文阅读:次)


  1、古诗冬夜读书示子聿课文原文内容

  《冬夜读书示子聿》
  作者: 陆游  
   
   22 古诗两首

      冬夜读书示子聿

      古人学问无遗力,
      少壮工夫老始成。
      纸上得来终觉浅,
      绝知此事要躬行。

   _______________
   作者陆游。  2、古诗冬夜读书示子聿课文电子教材

  古诗冬夜读书示子聿课文电子教材1
  古诗冬夜读书示子聿课文电子教材2
  古诗冬夜读书示子聿课文电子教材3

  3、古诗冬夜读书示子聿课文朗读视频
  小学语文六年级上册《冬夜读书示子聿》课文朗读视频

  4、古诗冬夜读书示子聿课文拼音注释


       dōng yè dú shū shì zǐ yù 
   
      gǔ rén xué wèn wú yí lì ,
      shǎo zhuàng gōng fū lǎo shǐ chéng 。
      zhǐ shàng dé lái zhōng jiào qiǎn ,
      jué zhī cǐ shì yào gōng háng 。

  《古诗《冬夜读书示子聿》课文原文_陆游《冬夜读书示子聿》课文内容_《冬夜读书示子聿》课文朗读》全文共462字

  1  2 3 4 下一页