您的位置: 首页 > 弟子规全文带拼音

【弟子规全文带拼音】

 •  弟子规全文带拼音注释

  zǒng xù
  【总 叙】

  dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn
  弟 子规 , 圣 人 训, 首 孝 弟, 次 谨 信。

  fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén
  泛 爱 众, 而 亲 仁, 有 余 力, 则 学 文。

  入则孝
  rù zé xiào
  【入则孝】
  fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn
  父 母 呼 ,应 勿 缓 ,父 母 命 ,行 勿 懒。

  fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùnchéng
  父 母 教, 须 敬 听, 父 母 责 ,须 顺 承。

  dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng
  冬 则 温, 夏 则 凊, 晨 则 省, 昏 则 定。

  chū bì gù fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn
  出 必 告, 反 必 面, 居 有 常, 业 无 变。

  shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī
  事 虽 小, 勿 擅 为 ,苟 擅 为 ,子 道 亏。

  wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng
  物 虽 小 ,勿 私 藏 ,苟 私 藏, 亲 心 伤。

  qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù
  亲 所 好, 力 为 具 ,亲 所 恶 ,谨 为 去。

  shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū
  身 有 伤, 贻 亲 忧 ,德 有 伤 ,贻 亲 羞。

  qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián
  亲 爱 我 ,孝 何 难 ,亲 憎 我, 孝 方 贤。

  qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng
  亲 有 过 ,谏 使 更 ,怡 吾 色,柔 吾 声。

  jiàn bú rù yuè fù jiàn háo qì suí tà wú yuàn
  谏 不 入 ,悦 复 谏 ,号 泣 随, 挞 无 怨。

  qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng
  亲 有 疾, 药 先 尝 ,昼 夜 侍 ,不 离 床。

  sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué
  丧 三 年 ,常 悲 咽, 居 处 变 ,酒 肉 绝。

  sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng
  丧 尽 礼, 祭 尽 诚, 事 死 者, 如 事 生。

  出则悌

  chū zé tì
  【出 则 悌】
  xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng
  兄 道 友,弟 道 恭, 兄 弟 睦 ,孝 在 中

  cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn
  财 物 轻, 怨 何 生, 言 语 忍,忿 自 泯

  huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu
  或 饮 食,或 坐 走, 长 者 先 ,幼 者 后

  zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào
  长 呼 人,即 代 叫, 人 不 在,己 即 到

  chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng
  称 尊 长,勿 呼 名, 对 尊 长, 勿 见 能

  lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì
  路 遇 长,疾 趋 揖 ,长 无 言, 退 恭 立

  qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú
  骑 下 马,乘 下 车 ,过 犹 待 ,百 步 余

  zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò
  长 者 立,幼 勿 坐 ,长 者 坐 ,命 乃 坐

  zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí
  尊 长 前,声 要 低 ,低 不 闻, 却 非 宜

  jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí
  进 必 趋,退 必 迟, 问 起 对, 视 勿 移

  shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng
  事 诸 父,如 事 父 ,事 诸 兄 ,如 事 兄  jǐn
  【谨】

  zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí
  朝 起 早 ,夜 眠 迟, 老 易 至 ,惜 此 时

  chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu
  晨 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,辄 净 手

  guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè
  冠 必 正 ,纽 必 结, 袜 与 履, 俱 紧 切

  zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì
  置 冠 服 ,有 定 位 ,勿 乱 顿, 致 污 秽

  yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā
  衣 贵 洁, 不 贵 华 ,上 循 分, 下 称 家

  duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé
  对 饮 食 ,勿 拣 择, 食 适 可, 勿 过 则

  nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu
  年 方 少, 勿 饮 酒 ,饮 酒 醉, 最 为 丑

  bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng
  步 从 容 ,立 端 正 ,揖 深 圆, 拜 恭 敬

  wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì
  勿 践 阈 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 摇 髀

  huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng
  缓 揭 帘 ,勿 有 声, 宽 转 弯 ,勿 触 棱

  zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén
  执 虚 器 ,如 执 盈 ,入 虚 室 ,如 有 人

  shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè
  事 勿 忙, 忙 多 错, 勿 畏 难, 勿 轻 略

  dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn
  斗 闹 场, 绝 勿 近,邪 僻 事, 绝 勿 问

  jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng
  将 入 门 ,问 孰 存 ,将 上 堂 ,声 必 扬

  rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng
  人 问 谁 ,对 以 名 ,吾 与 我 ,不 分 明

  yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu
  用 人 物, 须 明 求 ,倘 不 问, 即 为 偷

  jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán
  借 人 物, 及 时 还 , 后有急,借不难  xìn
  【信】
  fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān
  凡 出 言 ,信 为 先, 诈 与 妄 ,奚 可 焉

  huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo
  话 说 多,不 如 少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧

  jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī
  奸 巧 语, 秽 污 词 ,市 井 气 ,切 戒 之

  jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán
  见 未 真, 勿 轻 言 ,知 未 的 ,勿 轻 传

  shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò
  事 非 宜, 勿 轻 诺, 苟 轻 诺 ,进 退 错

  fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū
  凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊

  bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn
  彼 说 长 ,此 说 短 ,不 关 己 ,莫 闲 管

  jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī
  见 人 善, 即 思 齐 ,纵 去 远 ,以 渐 跻

  jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng
  见 人 恶 ,即 内 省, 有 则 改, 无 加 警

  wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì
  唯 德 学 ,唯 才 艺, 不 如 人 ,当 自 砺

  ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī
  若 衣 服, 若 饮 食, 不 如 人 ,勿 生 戚

  wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què
  闻 过 怒 ,闻 誉 乐 ,损 友 来 ,益 友 却

  wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn
  闻 誉 恐 ,闻 过 欣 ,直 谅 士 ,渐 相 亲

  wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è
  无 心 非, 名 为 错, 有 心 非, 名 为 恶

  guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū
  过 能 改 ,归 于 无 ,倘 掩 饰, 增 一 辜

  泛爱众

  fàn ài zhòng
  【泛 爱 众】

  fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài
  凡 是 人, 皆 须 爱, 天 同 覆 ,地 同 载

  xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo
  行 高 者 ,名 自 高, 人 所 重 ,非 貌 高

  cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà
  才 大 者, 望 自 大, 人 所 服 ,非 言 大

  jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zǐ
  己 有 能, 勿 自 私, 人 所 能 ,勿 轻 訾

  wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn
  勿 谄 富, 勿 骄 贫 ,勿 厌 故, 勿 喜 新

  rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo
  人 不 闲 ,勿 事 搅 ,人 不 安 ,勿 话 扰

  rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō
  人 有 短, 切 莫 揭 ,人 有 私, 切 莫 说

  dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn
  道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,愈 思 勉

  yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò
  扬 人 恶 ,即 是 恶 ,疾 之 甚 ,祸 且 作

  shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī
  善 相 劝 ,德 皆 建 ,过 不 规, 道 两 亏

  fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo
  凡 取 与 ,贵 分 晓 ,与 宜 多 ,取 宜 少

  jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ
  将 加 人, 先 问 己, 己 不 欲 ,即 速 已

  ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng
  恩 欲 报 ,怨 欲 忘,报 怨 短, 报 恩 长

  dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān
  待 婢 仆, 身 贵 端 ,虽 贵 端 ,慈 而 宽

  shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán
  势 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 无 言

  亲仁

  qīn rén
  【亲 仁】

  tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī
  同 是 人 ,类 不 齐 ,流 俗 众 ,仁 者 希

  guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi
  果 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 讳 ,色 不 媚

  néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo
  能 亲 仁, 无 限 好, 德 日 进 ,过 日 少

  bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài
  不 亲 仁, 无 限 害 ,小 人 进 ,百 事 坏

  余力学文

  yú lì xué wén
  【 余 力 学 文】

  bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén
  不 力 行, 但 学 文 ,长 浮 华 ,成 何 人

  dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn
  但 力 行, 不 学 文, 任 己 见, 昧 理 真

  dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào
  读 书 法 ,有 三 到, 心 眼 口 ,信 皆 要

  fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ
  方 读 此,勿 慕 彼 ,此 未 终 ,彼 勿 起

  kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng
  宽 为 限, 紧 用 功, 工 夫 到, 滞 塞 通

  xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì
  心 有 疑 ,随 札 记, 就 人 问 ,求 确 义

  fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng
  房 室 清 ,墙 壁 净 ,几 案 洁 ,笔 砚 正

  mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng
  墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病

  liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù
  列 典 籍, 有 定 处 ,读 看 毕 ,还 原 处

  suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī
  虽 有 急 ,卷 束 齐, 有 缺 坏 ,就 补 之

  fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì
  非 圣 书, 屏 勿 视, 敝 聪 明, 坏 心 志

  wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì
  勿 自 暴, 勿 自 弃, 圣 与 贤 ,可 驯 致
 • 00条记录